De statuten & huishoudelijk regelement van de windsurfvereniging De4Winden 

Statuten 

artikel 1

De vereniging draagt de naam de zee- wind surf vereniging de 4 winden. Zij is opgericht op 20 april 1983 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Zetel

Artikel 2

Zij heeft haar zetel te Monster.

Doel

Artikel 3

1. De vereniging stelt zich als doel de beoefening en de bevordering van de watersport.

2. Zij trachten dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen;

b. het organiseren van wedstrijden en tochten;

c. het aanbrengen en in stand houden van de nodige accommodatie;

d. het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven.

e. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;

f. het bevorderen van de veiligheid van de zeesurfer. 

Leden

Artikel 4

1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en donateurs.

2. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

3. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone diensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en die de benoeming hebben aanvaard.

4. Donateurs zijn zij die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale grootte door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid;

b. door opzegging van het lid;

c. door opzegging namens de vereniging. deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereiste van het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de verenigingen niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris; opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap kan ten alle tijde geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te Laten voortduren.

4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijn opzichte uit te sluiten.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld. 

6. Van een besluit tot opzegging van een lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7. Wanneer het lidmaatschap In de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Einde andere rechten en verplichtingen van donateurs.

Artikel 6

1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen ten alle tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2. Opzegging namens de vereniging geschied door het bestuur.

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 7

1. De leden zijn gaan gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Rechten van ereleden

Artikel 8

Ereleden hebben het recht alle algemene vergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen. Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn van de vereniging uit welke hoofde zij bevoegd alle leden rechten uit te oefenen.

Bestuur

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene ledenvergadering vast te stellen aantal van ten minsten 5 personen, die door de Algemene Vergadering worden benoemd.

2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen. de voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3. Aan elke voordracht kan een bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene ledenvergadering.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in keus. indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit een van die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap- periodiek lidmaatschap

Artikel 10 

1. Elk bestuurslid, kan ten alle tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen, of worden geschorst. Een schorsing die niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.

Voorstel: Bestuursleden die langer dan drie jaar zitting hebben dienen jaarlijks goedkeuring te verkrijgen voor de verlenging door de ALV. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging:

b. door bedanken.

Bestuursfunctie - besluitvorming van het bestuur

Artikel 11

1. De voorzitter wordt door de Algemene Vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.

2. Van het verhandelen in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. In afwijking van hetgeen de wet dient dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

Bestuurstaak- vertegenwoordiging

Artikel 12

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden de 5 is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen waarin de voorziening van de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene vergadering voor besluiten tot:

a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; 

b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. Op ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het In de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris.

Jaarverslag rekening en verantwoording

Artikel 13

1. het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit ten alle tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging door de Algemene Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn In het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.

4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een Commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De Commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen.

5. Het bestuur is verplicht aan de Commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de Commissie kan ten alle tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, door slechts benoeming van een andere Commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2en 3,10 jaar te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 14

1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering (de jaarvergadering) gehouden. In de vergadering komt onder meer aan de orde:

a. Het jaarverslag en de rekening en de verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar benoemde Commissie.

b. De benoeming van de in artikel 13 benoemde Commissie voor het lopende verenigingsjaar.

c. De benoeming van bestuursleden.

d. Voor stellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls Als het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is door het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door middel van een advertentie in een veelgelezen dagblad en door mededeling op het In het clubgebouw aanwezige mededelingenbord, voor zover aanwezig.

Toegang en stemrecht

Artikel 15

1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden en donateurs. Behoudens tot vergaderingen benoemd in artikel 5 lid 6 hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden geen toegang.

2. Over toelating van andere dan in lid een bedoelde personen beslist het bestuur.

3. Donateurs hebben het recht tijdens de Algemene Vergadering het woord te voeren, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

4. Ieder lid dat niet geschorst is heeft één stem.

5. En lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan twee leden vertegenwoordigen en kan derhalve maximaal 3 stemmen uitbrengen.

Voorzitterschap en notulen

Artikel 16

1. Algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt op deze wijze niet van voorzitter voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die In de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en als dan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.

Besluitvorming van de Algemene vergadering

Artikel 17

1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit genomen is, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het In het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid hiervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij stemming over personen Niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, Wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en een na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, wie bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

6. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.

Bijeen-roeping algemene vergaderingen

Artikel 18

1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden en donateurs.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.

Statutenwijziging

Artikel 19

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de Algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden vastgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 5 dagen vóór de dag van de vergaderingen een afschrift van dit voorstel , waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ten huize van de secretaris voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproep tot de desbetreffende vergadering aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste 3/4 van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarbij ten minste 3/4 van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet ten minste 3/4 van het aantal leden vertegenwoordigd of tegenwoordig dan wordt binnen 4 weken, doch niet binnen twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat In de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal te vertegenwoordigen of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste 3/4 van de uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is gemaakt. Tot het verlenen van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 20

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene vergadering. Het bepaalde In de lid 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de Algemene Vergadering bepaalde doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.

Huishoudelijk reglement

Artikel 21

1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 

2. Het huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, nog met de statuten.

Slotbepaling

Artikel 22

De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan, voor zover die verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheden dat de vereniging lid is van een nog nader te bepalen federatie voor brandings-water-sporten. 

Huishoudelijk Reglement

Lidmaatschap

Artikel 1

1. De vereniging kent leden, ereleden en donateurs, waarbij, ten aanzien van leden, onderscheid gemaakt wordt tussen aspirant leden, welke op 1 januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, en gewone leden, welke deze leeftijd wel hebben bereikt.

2. Lidmaatschap wordt verkregen op aanvraag bij het secretariaat. De secretaris plaatst de naam van de aanvrager op het publicatiebord (voor zover deze aanwezig is). Het bestuur beslist over de aanvraag binnen 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

3. Bij afwijzing van de aanvraag heeft de aanvrager het recht van beroep op de Algemene Vergadering. Dit beroep kan worden ingediend door middel van een, aan de secretaris gerichte, aangetekende, brief.

4. Het bestuur kan bij wangedrag of het niet naleven van de reglementen en lid schorsen, al dan niet gevolgd door een royement.

Contributie

Artikel 2

1. De contributie dient jaarlijks, binnen een door het bestuur vastgestelde termijn, de woorden voldaan.

2. Leden, die zich niet aan hun financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging houden, kunnen door het bestuur worden geschorst.

3. Een lid deelt niet in de rechten, welke hem krachtens de statuten en het huishoudelijk Reglement toekomen, voordat aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Bestuur

Artikel 3

1. Indien een bestuurslid tussentijds wil bedanken, is hij of zij verplicht dit minstens 4 weken van tevoren aan de medebestuursleden kenbaar te maken. 

2. Indien het bestuur tussentijds in zijn geheel aftreedt, zal binnen een maand een Algemene Vergadering bijeen worden geroepen, waarin een nieuw bestuur zal worden gekozen.

3. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dat wenselijk achtten.

4. Het bestuur heeft tot taak, de verenigingsbelangen binnen de grenzen van haar bevoegdheden te behartigen. Die zaken welke geen uitstel gedogen, kunnen direct door het bestuur behandeld worden.

5. De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen, geeft en neemt hier op het woord, sluit debatten en schorst zo nodig de vergadering, tenzij bestemming anders wordt beslist. Hij draagt zorg voor naleving van de statuten, reglementen en bepalingen. Bij absentie treedt een der bestuursleden in zijn functie. 

6. De secretaris voert de correspondentie namens de vereniging en houdt afschriften hiervan, notuleert, of doet notuleren, de bestuurs- en algemene vergaderingen, houdt het ledenbestand bij of doet dit bijhouden, bewaart het verenigingsarchief en stelt de agenda van de Algemene vergadering op.

7. De penningmeester is, onder verantwoordelijkheid van het gehele bestuur, belast met de inning van de contributies, de donaties en andere vorderingen. Iedere uitgave moet overeenkomstig de begroting en de besluiten van de Algemene vergadering en de bestuursvergaderingen zijn. De penningmeester is gerechtigd zelfstandig uitgaven te doen tot een bedrag, dat vastgesteld wordt door het bestuur. Verder stelt hij het financieel jaarverslag en de balans op en maakt hij de begroting voor het lopende verenigingsjaar.

Algemene Vergadering

Artikel 4

1. Algemene Vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen, Als het aantal aanwezige leden groter is dan het aantal bestuursleden. Bovendien moet minstens de helft van het aantal bestuursleden aanwezig zijn. 

Commissies

Artikel 5

1. Commissies worden ingesteld:

a. krachtens de statuten;

b. krachtens het huishoudelijk Reglement;

c. door de Algemene Vergadering

d. door het bestuur. 

2. Commissies dienen verantwoording af te leggen aan de Algemene Vergadering of aan het bestuur indien zij door het bestuur zijn ingesteld.

Algemene bepalingen

Artikel 6

1. Door het toetreden tot de vereniging als lid, onderwerpt een lid zich aan de statuten en het huishoudelijk Reglement, benevens de door de Algemene Vergadering genomen besluiten.

2. bij ontbinding van de vereniging behoudt ieder lid zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de verenigingen deelt hij niet In de rechten, voortvloeiende uit de ontbinding, alvorens hij aan die verplichtingen heeft voldaan.

3. Inkomsten onder voorwaarden mogen buiten toestemming van de Algemene vergadering niet worden aanvaard.

4. Naast de bepalingen uit de statuten en het huishoudelijk Reglement, gelden nog bepalingen van orde, welke door het bestuur worden vastgesteld voor de goede gang van zaken op het strand en op zee.

5. Wijzigingen op het huishoudelijk Reglement worden Alleen van kracht na aanvaarding van de Algemene vergadering.

6. In alle gevallen waarin noch de statuten, noch het huishoudelijk Reglement voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 7

1. Elk lid is verplicht zich tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren.

2. De vereniging is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

3. Elk lid is verplicht, tijdens het varen op zee zeewaardig materiaal te gebruiken en de staat van zijn spullen te hebben gecontroleerd zodat hij veilig kan varen.

4. Bij een watertemperatuur beneden 16 C ° is het dragen van een wetsuit of drysuit verplicht.

5. Na het surfen en tijdens pauzes, dient het strand vanaf de waterlijn 5 m vrijgelaten te worden, in verband met de voertuigen van de strandpolitie, reddingsbrigade en andere dienstverlenende instanties.

6. Indien hulp noodzakelijk is, dient dit uitsluitend door middel van het internationale noodsignaal kenbaar gemaakt te worden.

7. Elk lid mag vrij zeilen met een maximum van 1000 M uit de kust.

8. Het is een sterk advies tijdens het varen een zwemvest te dragen en bij het foilen een helm. 

9. Het niet naleven van deze richtlijnen en adviezen kan het ergste geval leiden tot schorsing en bij herhaling eventueel te royeren.

t